ปราจีน 2 จัดอบรมการเรียนรู้
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
 


               เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากนายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษให้กับคณะผู้เข้ารับการอบรมฯถึงแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ซึ่งการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อีกทั้งยังปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการอบรมครั้งนี้กำหนดเป้าหมายเป็นครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยแบ่งออกเป็น 2 วัน ได้แก่วันที่ 8 และวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ทั้งหมด 7 รุ่น จำนวน 55 โรงเรียน ๆละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน
          นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บรรยายพิเศษให้ความรู้กับคณะผู้เข้ารับการอบรมฯ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
           ผู้เข้ารับการอบรมร่วมมือร่วมใจกันอย่างตั้งใจ
 

ข่าวย่อย
          ศุภฤกษ์ สุขสำราญ ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 561 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 343997 ครั้ง Your IP Address is 54.145.69.236
          นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมฯ
 


          

 
          
           ผู้เข้ารับการอบรม แบ่งกลุ่มทำงานเพื่อระดมความคิดและร่วมมือกันในการทำกิจกรรม เป็นไปอย่างตั้งใจ

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน พร้อบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และ Thailand 4.0 สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดดำเนินโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี) โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจคณะกรรมการฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2560
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอน จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลแห่งชาติ(O-Net)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/57 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า