ปจ2อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน
 


               เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และนายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยเขตคุณภาพ กบินทร์บุรี 2, 6, 7 และ 8 รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยเขตคุณภาพ กบินทร์บุรี 1, 4 และ 5 รวมทั้งสิ้น จำนวน 76 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยเขตคุณภาพ นาดี 1, 2 และ 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน ทั้งนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ เช่นงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวัน การควบคุมจำหน่ายพัสดุ การควบคุมภายใน และการชี้แจงระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนลดความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่ผิดระเบียบและให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามนโยบาย 3ป. ที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด คือ โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริต เพื่อนำไปสู่การเป็นเขตพื้นที่สีขาวต่อไป
          เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน
           คณะวิทยากร ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
 

ข่าวย่อย
          ศุภฤกษ์ สุขสำราญ ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 559 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 341012 ครั้ง Your IP Address is 54.162.44.105
          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน พร้อบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
 


          

 
           นางคนึง พันธุ์เจริญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน บรรยายให้ความรู้พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องกับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน พร้อบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และ Thailand 4.0 สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดดำเนินโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี) โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจคณะกรรมการฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2560
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอน จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลแห่งชาติ(O-Net)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และคณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมยืนสงบนิ่งรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียน ในโครงการติวเข้ม O-Net เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/57 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า